Klauzula informacyjna zgodna z RODO.

Zgodnie z art. 13. ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest firma

WEPA SP. Z O.O. SP. K. ul. Magazynowa 1a

35-105 Rzeszów, NIP: 8133477395

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wyłącznie wykonywanie wzajemnych transakcji handlowych tj. wystawiania faktur sprzedażowych, przyjmowanie i rejestracja faktur zakupowych, realizacja i składanie zamówień oraz tworzenie i odpowiadanie na oferty handlowe oraz obsługa zgłoszeń reklamacyjnych. Państwa dane gromadzone są także po to, aby umożliwić komunikacje za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonów.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

upoważnieni pracownicy Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym i zgodnym z celem przetwarzania danych. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu danych osobowych poprzez zapoznanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności Danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawionym.

Okres przechowywania danych: Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Zasady gromadzenia danych Gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe obejmują następujące informacje:

a) dane firmowe (np. imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Regon),

b) dane kontaktowe (np. osoby kontaktowe, numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail)

c) dane transakcyjne

Każdy z Państwa może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

– prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania,a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

– prawa żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (osoba może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Państwa przetwarzanie Waszych danych jest niezgodne z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał okres przetwarzania z uwagi na kwestie ustalenia lub ochrony roszczeń),

– prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,

– prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO (prawo do bycia „Zapomnianym”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej biuro@wepa.pl

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają weryfikację jej tożsamości.

Dane Osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów znajdujących się na terenie kraju i Unii Europejskiej oraz w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Copyright 2020 © Wepa Rzeszów. Realizacja PROMOznawcy.pl